Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Prowadzenie ruchu ciała w ćwiczeniach Qigong » Ruch jak w muzyce 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Ruch jak w  muzyce

Na swoich zajęciach Qigong często naukę ruchów formy porównuję do procesu opanowywania utworu muzycznego. Próbuję w  ten sposób zapobiegać patrzeniu na praktykę Qigong, wyłącznie jak na zestaw surowych zasad technicznych, połączony z  pamięciowym żmudnym i  nudnym opanowywaniem kolejnych ruchów.

Przede wszystkim uświadamiam uczniom, że każda forma Qigong ma swój rytm, melodię. Że w  zapisie formy można by z  sukcesem używać włoskich określeń muzycznych, takich jak forte, piano, crescendo, più forte, diminuendo/decrescendo, più piano, al niente… i  tym podobnych.

Oczywiście pewne z  tych określeń, takie jak staccato, czy più forte mniej się nam z  medytacyjnymi ćwiczeniami energetycznymi kojarzą, ale to tylko pozory, bo istnieje też przecież tak zwany twardy Qigong, czyli ćwiczenia energetyczne wykonywane w  użyciem dużej siły i  dynamiki.

Kiedy więc moi uczniowei proszą mnie o  sprawdzenie i  korektę wykonania ich formy, to przede wszystkim sprawdzam, czy opanowali główną "melodię" danego ćwiczenia. To znaczy, czy ich oddech pracuje rytmicznie oraz czy ich ciało porusza się w  tym rytmie.

U bardziej zaawansowanych adeptów i  w trudniejszych, starożytnych formach Qigongu, "melodia" ta wcale nie musi być taka prosta, może dochodzić do rozsynchronizowania licznych "linii melodycznych" i  rytmów, jak w  muzyce współczesnej, czy w  jazzie.

Ale od czegoś trzeba zacząć, zaczynamy więc zazwyczaj od prostych form, w  których z  powolnym wdechem unosimy ręce do góry, a  potem z  jeszcze wolniejszym wydechem opuszczamy je w  dół. Nawet jeżeli zajęcia dotyczą bardzo zaawansowanych form, takich jak Tai Chi Kung Mistrza San Fenga, czy Qigong Jadeitowej Księżniczki, to wstępem zawsze są proste ruchy, zazwyczaj zgodne ze schematem opisanym na początku tego akapitu. Potem, w  miarę nauki, linie melodyczne i  rytmy tych form są coraz bogatsze, skomplikowane i  piękniejsze.

Na przykład w  formach Tai Chi Kung Mistrza San Fenga podstawowa formą jest Forma Ojca. Jest to forma bazowa, bardzo zwarta, długa, powolna i  stosunkowo jednostajna. Spirale Qi są w  niej systematycznie i  powoli rozwijane w  sposób kompaktowy.

Jaj rozwinięciem jest Forma Matki, bardziej przestrzenna, skomplikowana, o  melodyce spiralno-falowej a  tempie szybszym. W  formie tej Energia Qi zaczyna coraz swobodniej i  bujniej krążyc między Niebem Ziemią

Najtrudniejsza i  najabardziej fantazyjna w  tym stylu jest Forma Dzieci, w  której złożone ruchy spiralne ciała wykonywane w  różnych rytmach przypominają bardzo skomplikowane dzieła muzyczne. W  Formie Dzieci za najbardziej skomplikowaną uważa się "Formę Salutowania i  Sięgania Pod Pachę" w  której przeplatają się dwa ruchy ciała, będące tak naprawdę dwoma ruchami kregosłupa i  najważniejszego, przedurodzeniowego meridianu Chong Mai. Ruchy te oparte są na przeciwstawnych zasadach, przeciwnych biegunach Yin i Yang.

Jest to prawdziwy koncert dla miłośników obserwowania i  pielęgnowania gry sił Yin / Yang. W  sensie muzycznym forma ta jest jak dwie melodie, które ani ze sobą trywialnie nie rezonują, ani też nie są w  dyzonansie. Po prostu żyją obok siebie i  wzajemnie się wspierają. A  przy okazji nasz kręgosłup wykonuje w  tej formie niesamowitą i  nigdzie indziej niespotykaną oraz delikatną gimnastykę.

Aż chciałoby się powiedzieć "Muzykę Sfer Niebieskich", bo ruch ten w  mikrokosmosie oddaje charakter makrokosmicznych poruszeń Qi Sfer Niebiańskich Wszechświata. Dzieje się to energetycznie za pomoca połączenia, gimnastyki i  pracy tak zwanych meridianów nadzwyczajnych, czyli kanałów cudownych człowieka z  Energią Qi Kosmosu. Osią tego ruchu, jak już zauważyłem jest główny meridian przedurodzeniowy człowieka, czyli Chong Mai, ale biorą w  nim udział wszystkie meridiany, szczególnie te nadzwyczajne. Zarówno te idące wzdłuż kregosłupa, czyli pionowe Chong Mai, Ren Mai i  Du Mai, jak i  poziomy kanał nadzwyczajny Dai Mai oraz wszystkie cztery kanały boczne i  ukośne.

I to jest właśnie ideał gimnastyki taoistycznej: dostarczamy ciału i  umysłowi takich temp i  takich ruchów, które w  codziennym życiu są rzadko spotykane i  w ten sposób gimnastykujemy te warstwy ciała-Umysłu, które są najbardziej zaniedbane.

Zaniedbane i  wołające o  oczyszczenie na wszystkich poziomach, które właśnie w  czasie praktyki im dajemy :-)

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Ruch jak w muzyce dot.gif